หน้าหลักห้องข่าวข้อมูลองค์กรข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อบริษัท
Eternal Energy

หน้าหลัก > ข้อมูลองค์กร > คณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ชื่อ-สกุล ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ

อายุ 62  ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการ

วุฒิการศึกษา                     

-    ดุษฎีบัณฑิต กฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยปารีส 10 ประเทศฝรั่งเศส

-    ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส

-    ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยปารีส 10 ประเทศฝรั่งเศส

-    เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

-    นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD DAP   ปี 2547

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 8 ปี 5 เดือน จำนวน 3 วาระ  ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 2550 – เมษายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง,  คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง, คณะกรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

      -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิดใน 10 ปี ที่ผ่านมา                         

      -ไม่มี-

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)

      พ.ศ.2550-ปัจจุบัน      ประธานกรรมการ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง

      พ.ศ.2550-ปัจจุบัน      กรรมการอิสระ  บมจ. โกลว์พลังงาน

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่น)

      พ.ศ.2546-2557         กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย               

      พ.ศ.2549-2557         เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (รวม 3 สมัย)

      พ.ศ.2557-2558         ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

      พ.ศ.2557-2558         รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนที่ 1

      ปัจจุบัน                    ประธานคณะกรรมการกฤษฏีกาคณะที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


นายศิริธัช โรจนพฤกษ์

ชื่อ-สกุล นายศิริธัช  โรจนพฤกษ์

อายุ 70  ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจ

วุฒิการศึกษา    

-  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-   ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

-  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-  ประกาศนียบัตร  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์  (ACC)                                               

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD    DAP  ปี 2551

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท     8 ปี 7 เดือน จำนวน 3 วาระ ตั้งแต่ 3 กันยายน 2550 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้น 428,688,100  หุ้น  (หรือร้อยละ 15.42)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558      ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง,  คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

      -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิดใน 10 ปี ที่ผ่านมา                         

      -ไม่มี-

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่น)

      พ.ศ.2535-ปัจจุบัน      กรรมการ  บริษัท ปรีดาปราโมทย์ จำกัด                    

      พ.ศ.2537-ปัจจุบัน      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด

      พ.ศ.2543-ปัจจุบัน      กรรมการ  บริษัท จิโรลา จำกัด

      พ.ศ.2545-ปัจจุบัน      ประธานกรรมการ บริษัท สุรพันธวณิช จำกัด

      พ.ศ.2545-ปัจจุบัน      ประธานกรรมการ  บริษัท ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค จำกัด

      พ.ศ.2545-ปัจจุบัน      กรรมการ  บริษัท เอ็กซ์เซลลิงค์ จำกัด

      พ.ศ.2546-ปัจจุบัน      ประธานกรรมการ  บริษัท ไอทาวเวอร์ จำกัด

      พ.ศ.2547-ปัจจุบัน      ประธานกรรมการ  บริษัท เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย จำกัด

      ปัจจุบัน                    ประธานกรรมการ  บริษัท พีพีทีซี จำกัด

      ปัจจุบัน                   ประธานกรรมการ  บริษัท เอสเอสยูที จำกัด
ชื่อ-สกุล นายสุรชัย  สุขศรีวงศ์

อายุ 50  ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจ /กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ

วุฒิการศึกษา                

-  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  (LL.M.), The American University, USA

-  International Trade and Banking, Washington College of Law, The American University, Washington D.C., USA.

- นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จาก IOD       -ไม่มี-

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท        8 ปี 5 เดือน จำนวน 3 วาระ ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 2550 - เมษายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้น                                           31,501,000  หุ้น  (หรือร้อยละ 1.13 )

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558                         ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง,  คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง,

                                                            กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ  2/2  ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

      เป็นพี่ชายกรรมการ ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์

ประวัติการทำความผิดใน 10 ปี ที่ผ่านมา                         

      -ไม่มี-

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)

      พ.ศ.2549-ปัจจุบัน      กรรมการ  บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่น)

      พ.ศ.2555-ปัจจุบัน      กรรมการ  บจก. สุขศรีวงศ์             

      พ.ศ.2556-ปัจจุบัน      ที่ปรึกษา  บจก. ไฮ-เทค เน็ทเวิร์ค

      พ.ศ.2558-ปัจจุบัน      กรรมการ  บจก. นานาโฮเต็ล
ชื่อ-สกุล นายวรกิจ  สร้างศรีวงศ์

อายุ 71  ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษา                

-  M.A.  (Instructional Media), California State University (Long Beach), USA

-  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD                          DAP  รุ่น 72  ปี 2552 , ACP  รุ่น 23 ปี 2552 ,  FD   รุ่น 1 ปี 2552

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท                   7 ปี 2 เดือน จำนวน 3 วาระ ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 - เมษายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้น                                                      -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558                         ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง,  คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

      -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิดใน 10 ปี ที่ผ่านมา                         

      -ไม่มี-

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)

      พ.ศ.2552-2554         กรรมการ/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บล.บีฟิท

      พ.ศ.2551-ปัจจุบัน      กรรมการ  บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร                   

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่น)

      พ.ศ.2551-ปัจจุบัน      กรรมการ  กองทุนรวมแอสเสทโกรท                        

      พ.ศ.2552-ปัจจุบัน      กรรมการบริหาร  บจก. บุญเอนก

      พ.ศ.2552-ปัจจุบัน      กรรมการบริหาร  บจก. เจิรญพรพลังงาน

      พ.ศ.2552-ปัจจุบัน      กรรมการบริหาร บจก. อีเทอเนิล เอนเนอยี แอนด์ อิเลคทริซิตี

      พ.ศ.2555-ปัจจุบัน      กรรมการ  บจก. สหสามัคคีบริการ

      พ.ศ.2555-ปัจจุบัน      กรรมการ  บจก. พรพินพลัง


Description: C:\Users\DEW\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\image1.jpg

ชื่อ-สกุล นายอภิวุฒิ ทองคา

อาย 54  ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา                

-    Master of Law (M.C.J) - Comparative Jurisprudence, Howard University, Washington D.C., USA.

-    Master of Law (LL.M.) - International Legal Studies, The American University, Washington D.C., USA

-    เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา

-    นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD                          DCP รุ่น 89/2550, CDC รุ่น 3/2551

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท                   14 พฤศจิกายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้น                                                          -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิดใน 10 ปี ที่ผ่านมา                          -ไม่มี-

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)

      ปัจจุบัน      กรรมการผู้จัดการ AQ Estate Pcl        

      ปัจจุบัน      รองประธานกรรมการ News Network Corporation Pcl.

      พ.ศ.2530-2558      ประธานกรรมการตรวจสอบ Krisdamahanakorn Pcl.      

      พ.ศ.2551-ปัจจุบัน      กรรมการอิสระ  บมจ. ไทยคม         

                                        กรรมการตรวจสอบ Mill Con Steel Pcl.

                                        กรรมการผู้จัดการ Polaris Capital Pcl.

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่น)

      พ.ศ.2530-ปัจจุบัน      กรรมการบริหาร GLory Acme Ltd.
                                     กรรมการบริหาร FBLP Legal Co., Ltd.
                                     กรรมการ FBLP Audit & Business Consulting Services Ltd.
                                     กรรมการ Allessi Capital Ltd.
                                     กรรมการ ServCorp Ltd.
                                     กรรมการ Head Quarters Ltd.
                                     กรรมการ A.L.C. (Thailand) Ltd.
                                     กรรมการ Enviornmental Solution Integrator Co., Ltd.
                                        กรรมการ Dawson Media Direct Co., Ltd.
ชื่อ-สกุล นายวรเจตน์  อินทามระ

อายุ 44  ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

วุฒิการศึกษา                

-   M.S.  (Electrical Engineering), Syracuse University , New York, USA

-   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD                          DAP   ปี 2549

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท                   9 ปี 6 เดือน จำนวน 3 วาระ ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2549 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้น                                                      600,000,000  หุ้น  (หรือร้อยละ 21.58)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558                          ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง,  คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

      -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิดใน 10 ปี ที่ผ่านมา                         

      -ไม่มี-

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)

      พ.ศ.2549-ปัจจุบัน      กรรมการผู้มีอำนาจ บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่น)

      พ.ศ.2537-2549         วิศวกร/ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพิเศษ  บจก. คอม-ลิงค์              

      พ.ศ.2555-ก.พ.2558   อนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์

                                    และกิจการคมนาคมแห่งชาติ

      พ.ศ.2558-ปัจจุบัน      กรรมการ บจก. เอสเอสยูที
ชื่อ-สกุล นายธีระ รัตนะวิศ

อายุ 71  ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท                                 กรรมการ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

วุฒิการศึกษา                

-  Master Degree of Architecture, Oklahoma State University, U.S.A

-  สถาปัตยกรรมศาสตร์บันทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD                          DCP รุ่น 110/2511

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท                   9 สิงหาคม 2559

สัดส่วนการถือหุ้น                                                      -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558      -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร         
-ไม่มี-

ประวัติการทำความผิดใน 10 ปี ที่ผ่านมา             
-ไม่มี-

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)

      พ.ศ.2552-53      กรรมการอิสระ บมจ. อีเทอเนิล เอนเนอยี

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่น)

        พ.ศ.2548-ปัจจุบัน      ที่ปรึกษา บริษัท คอม-ลิงค์ จากัด์

        พ.ศ.2555-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท พรพินพลัง จากัด

        พ.ศ.2557-ปัจจุบัน      กรรมาธิการ (วิ) การผังเมืองและการใช้พื้นที่ สนช.
ชื่อ-สกุล  นายธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ์

อาย  71  ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา                

-   ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

-   ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาบริหารธุรกิจทั่วไป  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

-   ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD      DCP   ปี 2547 , Chairman 2000  ปี 2547

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท      5 ปี   ตั้งแต่ 26 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้น      -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558    ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง, คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง, กรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

      -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิดใน 10 ปี ที่ผ่านมา                         

      -ไม่มี-

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)

      พ.ศ.2530-2555         ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป

      พ.ศ.2545-2555         ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. โมเดอร์นฟอร์ม              

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่น)

      พ.ศ.2542-2555         ประธานกรรมการ บจก. เนชั่น เอคมอนด์ เอ็นดูเทนเม้นท์                     

      พ.ศ.2545-ปัจจุบัน      ประธานกิตติมศักดิ์ บจก. มีเดียเอกซเพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
ชื่อ-สกุล นายนิวัตน์   แจ้งอริยวงศ์

อายุ  73  ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ

วุฒิการศึกษา                

-   ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

-  ประกาศนียบัตร  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์  (ACC)

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD     DAP   ปี 2548

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 5 ปี 4 เดือน จำนวน 2 วาระ   ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2553 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้น     -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558      ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง, คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง, กรรมการอิสระ 1/1 ครั้ง

                                                            คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง,

                                                            คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

      -ไม่มี-

ประวัติการทำความผิดใน 10 ปี ที่ผ่านมา                         

      -ไม่มี-

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)

      พ.ศ.2540-ธ.ค.2557    กรรมการ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่น)

      พ.ศ.2528-ปัจจุบัน      กรรมการผู้จัดการ  บริษัท กรีนสยาม จำกัด

      พ.ศ.2532-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท เอเวอร์กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮเต็ล พรอพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด

      พ.ศ.2533-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท เอเวอร์กรีน อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด        

      พ.ศ.2544-ปัจจุบัน      ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเวอร์กรีน ชิปปิ้ง เอเยนซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

      พ.ศ.2546-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท เอเวอร์กรีน โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อ-สกุล ดร.เวทางค์   พ่วงทรัพย์

อายุ  49  ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ

วุฒิการศึกษา                

-  ปริญญาเอก  เศรษฐศาสตร์  (Ph.d.), Cornel University, USA

-  ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์  (M.A.), The American University, USA

-  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ (B.Eng)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD    DAP  ปี 2548, DCP ปี 2551  

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท    5 ปี 4 เดือน จำนวน 2 วาระ   ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2553 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้น    -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558  ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง, คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง,

                                                            คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง,

                                                            คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 

      -ไม่มี-


ประวัติการทำความผิดใน 10 ปี ที่ผ่านมา
                         

      -ไม่มี-


ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง (บริษัทจดทะเบียน)

      พ.ศ.2549-2554         ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท บล.บีฟิท จำกัด (มหาชน)

      พ.ศ.2552-2554         กรรมการ  บริษัท เอ็นอีพี  อสังหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

      พ.ศ.2554-ปัจจุบัน      กรรมการตรวจสอบ  บริษัท หลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

      พ.ศ.2557-ปัจจุบัน      กรรมการตรวจสอบ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)


ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง (กิจการอื่น)

      พ.ศ.2552-2555         ผอ.ส่วนนโยบายเคลื่อนย้ายเงินทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  

      พ.ศ.2554-ปัจจุบัน      กรรมการสภามหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเนชั่น

      พ.ศ.2556-ปัจจุบัน      เศรษฐกรระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง               
Copyright © 2009-2017 Eternal Energy Public Company Limited.