หน้าหลักห้องข่าวข้อมูลองค์กรข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อบริษัท
Eternal Energy
หน้าหลัก > ข้อมูลองค์กร > สาส์นจากประธานกรรมการ  สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

     เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวมาตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2558 ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ลดลงมาโดยตลอด ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนลงอย่างมากในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐและจากการที่บริษัทลงทุนในบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วมได้มีเงินกู้ยืมในสกุลเงินตราต่างประเทศนั้นต้องรับรู้ผลขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน บริษัทจึงต้องรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าวเช่นกันตามสัดส่วนการลงทุนในเอสเอสยูที แต่ไม่มีผลกระทบต่อ งบกระแสเงินสดของบริษัท

     การดำเนินงานในปี 2558 เป็นเรื่องของการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเอสเอสยูที และการจ่ายเงินชำระค่าหุ้นแก่บริษัทเอสเอสยูที จำกัด คาดว่าโรงไฟฟ้าเอสเอสยูทีจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ทั้งโครงการในปี 2559 สำหรับโครงการปลูกมันสำปะหลังร่วมกับเกษตรกรได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้เพิ่มจำนวนพื้นที่ปลูกและเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยบริษัทให้ความรู้ความเอาใจใส่ต่อเกษตรกรอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท แต่การที่บริษัทต้องชะลอโครงการผลิตเอทานอลนั้น บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์ของเอทานอลต่อไปอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นที่ปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2557 เป็นต้นมาจาก 110 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเป็น 40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปลายปี 2558 ตามความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

    บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน รวมทั้งติดตามการดำเนินการของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด บริษัทยังคงมุ่งมั่นต่อการผลิตพลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเผยแพร่แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ และในปี 2559บริษัทจะยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อไป

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานกรรมการ

 
Copyright © 2009-2017 Eternal Energy Public Company Limited.