หน้าหลักห้องข่าวข้อมูลองค์กรข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อบริษัท
Eternal Energy

ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น > การกำกับดูแลกิจการการกำกับดูแลกิจการ

    นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นระยะให้มีความเหมาะสมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการสื่อสารให้กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อทำความเข้าใจลงนามรับทราบและยอมรับหลักปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด ในปี 2558 บริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานถือปฏิบัติพร้อมกับสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

    การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

    คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่ได้รับโดยเท่าเทียมกันตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การอนุมัติงบการเงินประจำปี สิทธิในการอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชีประจำปี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ที่สำคัญ สิทธิในการรับส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ เงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา เป็นต้น

    นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานข้างต้นแล้ว บริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน โดยบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยบริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

    1. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีวัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมพร้อมกับข้อเท็จจริงและเหตุผลของคณะกรรมการอย่างครบถ้วนเพียงพอตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท พร้อมกับแนบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบวาระการประชุม รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นเพื่อที่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม มากกว่า 7 วัน ในกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมกับได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมจนถึง 1 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถส่งคำถามไปทางอีเมล์ถึงเลขานุการบริษัท หรือผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท หรือทางโทรสาร ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมากกว่า 14 วัน ในกรณีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับในปี 2559 จะส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมพร้อมกับเหตุผลและความเห็นของกรรมการอย่างเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อรับรอง เพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการอย่างเพียงพอและชัดเจนที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้ และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.eternalenergy.co.th ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุมทั้งฉบับที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร และยังได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันเรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือวิสามัญผู้ถือหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

    ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อกรรมการที่เป็นอิสระให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนและออกคะแนนเสียงแทนตนในแต่ละวาระได้

    2. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม อาทิเช่น จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่ต้อนรับ จัดเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และลงทะเบียนโดยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

    3. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานที่ประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม หรือ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย

    4. ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ โดยจัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ และได้มอบหมายให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มการประชุมแล้วได้มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

     ในปี 2558 ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง ที่โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 สถานที่ตั้งของโรงแรมอยู่ในที่ผู้ถือหุ้นเดินทางได้สะดวก ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 9/9 ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 10 คน เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 บริษัทได้จัดบุคคลที่เป็นอิสระ คือ นางสาวพนิดา วิจิตสรัตน์ ตัวแทนจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจสอบการนับผลคะแนนเสียงในการประชุมเพื่อเป็นสักขีพยานในความโปร่งใส ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

    5. การจัดทำรายงานการประชุม บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม เช่น การชี้แจงของประธานที่ประชุมในเรื่องสำคัญๆ ก่อนการประชุม คือ ขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนน การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็น การบันทึกคำถามคำตอบจากการซักถามของผู้ถือหุ้น มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงอย่างไร รวมทั้งการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

    บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

    1. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัท เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการ เสนอผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท www.eternalenergy.co.th และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและชื่อบุคคลไปยังเลขานุการบริษัท หรือทาง E-mail ได้ที่ tida@eternalenergy.co.th ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2558 - 30 ธันวาคม 2558 โดยหลักเกณฑ์การเสนอประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ขั้นตอนการเสนอวาระและ/หรือชื่อบุคคล เกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ขั้นตอนการกลั่นกรองและการพิจารณา เป็นต้น แต่ปรากฎว่าเมื่อถึงกำหนดแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นใดๆ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเพื่อเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

    2. กระบวนการประชุม บริษัทจัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมที่กำหนด มีการพิจารณาและลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร

    3. การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระคนใดคนหนึ่ง หรือประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยหนังสือมอบฉันทะเป็นแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป และแบบ ข. คือ แบบซึ่งบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้จัดอากรแสตมป์ไว้บริการที่โต๊ะลงทะเบียนในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะมิได้นำมา

    4. การลงคะแนนเสียง ในการลงคะแนนเสียงให้ใช้บัตรลงคะแนน และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรืองดออกเสียง แต่ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกราย รวมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลังและเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการนับผลการออกเสียงลงคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อความรวดเร็วของการนับผลการออกเสียงลงคะแนนและการประชุม

    ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้การนับการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ไม่สามารถแบ่งคะแนน ในอนาคตบริษัทอาจจะพิจารณากำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

    5. การบันทึกรายงานการประชุม มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ คำถามจากผู้ถือหุ้น คำชี้แจงของคณะกรรมการ และข้อคิดเห็นของที่ประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

    6. การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อเป็นการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ก่อนการประชุมจะแจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีกำหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

    7. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับวาระที่จะพิจารณาและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

    บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทั้งนี้คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มบริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ หัวข้อจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาและพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

    บริษัทมีนโยบายในการดูแลและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยบริษัทได้ดำเนินการดังนี้

    1) ออกระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบายหรือการดำเนินการใดๆ โดยศึกษาผลดีผลเสีย ดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและผู้มีส่วนได้เสียอื่น และมีความยุติธรรม

    2) รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและผู้มีส่วนได้เสียอื่น หากมีเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นก็จะดำเนินการให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปอย่างเท่าเทียม โปร่งใส รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างทั่วถึงและครบถ้วน เพื่อการมีส่วนร่วมในเรื่องนั้นๆ

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีดังนี้

1. ต่อผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รายงานผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

2. ต่อลูกค้า

ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า จัดระบบการบริการลูกค้าให้สามารถร้องเรียนความไม่พอใจได้

3. ต่อพนักงาน

 • ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 • ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ ละคน โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป
 • การแต่งตั้งและการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการ ปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
 • ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอด ความรู้และความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
 • ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกายและทรัพย์สิน ของพนักงานอยู่เสมอ
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงานและการแก้ไขปัญหา
 • รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
 • ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

4. ต่อคู่ค้า

ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค ยุติธรรม เป็นระบบ และโปร่งใส รวมทั้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย บริษัทจัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
 • มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า
 • มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันไม่ให้คู่ค้ารายหนึ่งรายใดเข้าร่วมแข่งขันทาง ธุรกิจ ทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • จัดให้มีระบบการจัดการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน ที่ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • จ่ายเงินคู่ค้าตรงเวลาตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
 • ไม่มีนโยบายให้กรรมการ และ/หรือ พนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นการส่วนตัวจากคู่ค้า
 • จัดให้มีการประเมินคู่ค้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะหรือการปรับปรุงคุณ
 • ภาพสินค้าและงานบริการอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถติดต่อผู้บริหารเพื่อแจ้งข้อร้องเรียน หากพบว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
 • ยึดถือนโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างมีวินัย โปร่งใส ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายเปิดเผย ข้อมูลอยางถูกต้องเพียงพอเหมาะสมและตรงเวลาแก่เจ้าหนี้

5. ต่อคู่แข่ง

สนับสนุนให้พนักงานรวบรวม แบ่งปัน และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง โดยพนักงานจะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม กฎหมายและจริยธรรมเท่านั้น จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสากล ไม่ละเมิดหรือล่วงรู้ความลับทางการ ค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล นอกจากนี้จะต้องปกป้องข้อมูลของบริษัทที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องปกป้องรักษาข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนของคู่แข่งด้วยเช่นกัน

6. ต่อเจ้าหนี้

ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทาง การเงิน และความสามารถในการชำระหนี้และเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แก่เจ้าหนี้อย่าง สม่ำเสมอ

7. ต่อสังคมและชุมชน

 • เป็นต้นแบบพลเมืองดีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ
 • ให้ความร่วมมือ และควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
 • ปลูกฝังจิตสำนักความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่าง ต่อเนื่อง
 • ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและสังคมบนพื้นฐานของ ความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อร่วมสร้างองค์ความรู้และนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 • นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

  บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

  • ความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงาน ความมั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพและหลักการอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับพนักงาน รวมทั้งทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมีความรู้ความชำนาญที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความเข้าใจในข้อพึงปฏิบัติ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ และได้รับโอกาสใน การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของการดำเนินธุรกิจในอนาคต
  • ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นด้านการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอื่น ใด นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งใน การดำเนินงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนใดๆ
  • เคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างการ ปฏิบัติหน้าที่ และไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ
  • จัดให้มีสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงจะได้รับจากบริษัท เช่น วันหยุดพักผ่อน การจ่ายค่า ล่วงเวลา และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
  • จัดให้มีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นข้อร้องทุกข์ และพิจารณายุติข้อร้องทุกข์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
  • กรณีมีการกระทำผิดระเบียบหรือวินัยและต้องดำเนินการให้มีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษแล้วแต่กรณี บริษัทจะทำการสอบสวนผู้กระทำผิดทางวินัยโดยคณะกรรมการสอบสวนเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
  • สนับสนุนด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และ ความมั่นคงของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขอนามัยที่ดีและ

  สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีการควบคุมภยันตรายต่างๆ และดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิด อุบัติเหตุและโรคจากการทำงานต่างๆ

  นโยบายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

  คณะกรรมการมีความตระหนักในผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทมีนโยบายและความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  1. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  2. ป้องกันและควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ
  3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการทำงาน
  4. ทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
  5. ให้การอบรมและสื่อสารนโยบายไปยังบุคลากรทุกระดับในองค์กรและผู้ที่มีส่วนได้เสียเพื่อให้เข้าใจในความรับผิดชอบที่มีต่อการป้องกันสิ่งแวดล้อม

      บริษัทมีมาตรการและการปฏิบัติดังนี้

  1. การดำเนินธุรกิจ บริษัทคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย การดำเนินธุรกิจดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการพิจารณาความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นเพื่อนำมาใช้พิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แม้ว่าจะยังชะลอโครงการผลิตเอทานอลที่ผลิตจากวัตถุดิบมันสำปะหลัง แต่บริษัทก็ได้เข้าลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่นจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานสะอาดเช่นกัน
  2. กระบวนการผลิต ในการผลิตเอทานอลบริษัทได้เลือกใช้กระบวนการผลิตที่เป็น Zero Pollution System กระบวนการผลิตวัตถุดิบเหลือใช้ของโรงงานจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  3. บริษัทส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีการกำชับให้พนักงานมีการปฏิบัติอย่างจริงจังในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและและให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พนักงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำประปา และใช้อุปกรณ์สำนักงานอย่างประหยัด

  นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

      บริษัทรับรู้และตระหนักถึงความเป็นเจ้าของและสิทธิอันชอบธรรมในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัทที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นก่อน เว้นแต่การกระทำนั้นไม่เป็นการขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์ตามปกติจากทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และไม่เป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นเกินสมควร

  นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

      บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ และระมัดระวังต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต่อสังคม และ ต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ดังนั้นในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นโดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัดโดยไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบส่วนตน พวกพ้อง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชั่น ดังนี้

      การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (Gifts and Hospitalities) บริษัทไม่มีนโยบายจะมอบหรือรับของขวัญรูปแบบใดๆกับผู้ทำธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองตามประเพณีนิยมอยู่ในเกณฑ์พอสมควรเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจโดยไม่หวังผลที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

      เงินสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับจากลูกค้า คู่ค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเหมาะสมแก่โอกาส โดยต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส มีหลักฐานเพื่อบันทึกบัญชีได้ ต้องระบุชื่อในนามบริษัท การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

      การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contributions) หมายถึง การให้หรือรับเงินบริจาคต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

      การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทำได้แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์ใด

      การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด หรือสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

      ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด โดยต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และการคัดเลือกคู่ค้าจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า มีการเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และคุณสมบัติคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

      กระบวนการบริหารงานบุคคล บริษัทจัดให้มีกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งมั่นต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยต้องปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลตอบแทน และ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเป็นผู้สื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงาน

  นโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์

      การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือปฏิบัติ

  การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

       บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทได้เกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการคอร์รัปชั่น โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งต่อประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากำหนดกระบวนการการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง รวมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อร้องเรียนโดยตรงไปยังกรรมการบริษัท หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท: www.eternalenergy.co.th หรืออีเมล์: tida@eternalenergy.co.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02 - 554 - 8014 (เลขานุการบริษัท) หรือ โทรสารหมายเลข 02 - 554 - 8001 หรือทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต และจะแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่แจ้งเข้ามา โดยจะเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

  บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

      โครงสร้างของคณะกรรมการ

      ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 คน การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการอิสระ 5 คน (คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ) ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระซึ่งบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายว่าประธานกรรมการของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานประจำไว้อย่างชัดเจน และไม่ดำรงตำแหน่งใดๆในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีดังนี้

  1. ดูแลให้มีการบริหารจัดการบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงประโยชน์ของ ระบบเศรษฐกิจโดยรวม ผู้มีส่วนได้เสีย และ ผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ ธุรกิจของบริษัท
  2. กำหนดจำนวนบริษัทอื่นที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดย คณะกรรมการได้พิจารณาประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการ จะต้องให้ความเห็นชอบการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหารและ ผู้บริหารระดับสูงในเรื่องประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่ง
  3. คาดหวังให้ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความ รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองค์กรอื่นใดของ ประธานกรรมการบริหาร ต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการ และการดำรงตำแหน่งดังกล่าวของ ผู้บริหารระดับสูง ต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมโดย ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
  4. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีผู้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรม การโดยให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของ คณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
  5. จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านการกำกับดูแลกิจการ


  6. Corperate   
  

  Copyright © 2009-2017 Eternal Energy Public Company Limited.