หน้าหลักห้องข่าวข้อมูลองค์กรข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อบริษัท
Eternal Energy
     
  หน้าหลัก > ข้อมูลองค์กร > โครงการ CSR  Click to see photos
[Album 1]
    Click to see photos
[Album 2]

โครงการ CSR ( Corporate Social Responsibility ) ของบริษัท

นโยบายและภาพรวม

    คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียด้วยนโยบายที่ชัดเจน สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม โดยการเป็นบริษัทที่จะมีการผลิตพลังงานสะอาดที่มีคุณภาพ คือ การผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชพลังงานชนิดหนึ่ง แล้วนำมาใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อทำเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์สำหรับใช้กับรถยนต์

     ขณะนี้บริษัทชะลอการลงทุนการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลและรอนโยบายการส่งเสริมที่แน่นอนอย่างจริงจังจากภาครัฐในการปฏิรูปนโยบายพลังงานทดแทนก่อนจึงจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งถึงความเหมาะสมในการลงทุน แต่บริษัทยังคงดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการของบริษัทอยู่เช่นเดิมตามโครงการร่วมปลูกมันสำปะหลังกับเกษตรกรโดยการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้นอกจากจะส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นในอันที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นแล้ว ยังจะนำไปสู่ความได้เปรียบด้านการจัดหาวัตถุดิบและต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทด้วย

     บริษัทยังคงศึกษา ติดตาม แสวงหาการลงทุนในพลังงานสะอาดอื่นๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยในปี 2557 บริษัทได้ตกลงเข้าลงทุนซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทเอสเอสยูที จำกัด ซึ่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่นจากก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่เป็นพลังงานสะอาดเช่นกัน จะเริ่มดำเนินการภายในปี 2559 ทั้งนี้บริษัทมุ่งมั่นที่จะมีส่วนในการพัฒนาชุมชน บริหารงานที่มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และมุ่งเน้นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกระดับขององค์กรเพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและประเทศต่อไป

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน (CSR in process)

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน

    บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเกษตรกรบริเวณรอบๆ พื้นที่โครงการของบริษัทที่ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ และเกษตรกรในพื้นที่ 5 ตำบลของอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิธีการปลูกมันสำปะหลังที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจากที่เคยปฏิบัติโดยใช้วิธีการผลิตเดิมๆ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถสร้างรายได้หลักให้แก่ครอบครัว โดยให้เกษตรกรใช้พื้นที่ดินของบริษัทในการเพาะปลูกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เกษตรกรจะเป็นผู้ลงทุนในการปลูกเอง บริษัทร่วมดูแลการเพาะปลูกจนกระทั่งเก็บผลผลิตและเกษตรกรแบ่งผลผลิตให้แก่บริษัทตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการถือเป็นคู่ค้าของบริษัท บริษัทพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้มีการปลูกมันสำปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นและไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรและครอบครัวในระยะยาวและบริษัทมีนโยบายจะเป็นผู้รับซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกรต่อไปหากได้เริ่มผลิตเอทานอล ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียคือเกษตรกรซึ่งเป็นคู่ค้าที่สำคัญของบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีระหว่างกัน มีการให้บริการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีอคติ สร้างและจัดให้มีระบบการจัดการติดตาม เพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน เกษตรกรสามารถร้องเรียนต่อบริษัทได้ในกรณีที่เกิดปัญหา รวมถึงป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอน

(2) แนวทางการดำเนินงานมีดังนี้

    - เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกเป็นอย่างดี เช่นไม่มีที่ดินของตนเองเป็นที่ทำกิน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีจริยธรรมอันดี และมีความตั้งใจ กระตือรือร้นที่จะ เรียนรู้วิธีการปลูกมันสำปะหลังเพื่อเป็นรายได้หลักให้แก่ครอบครัว

- การประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติจะต้องมีเป็นปกติของธรรมชาตินั้น บริษัทได้เตรียมมาตรการรองรับทั้งกรณีน้ำท่วมขัง และกรณีเกิดภัยแล้งโดยร่วมมือกับเกษตรกรเตรียมดำเนินการเพื่อให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด และในปี 2558 ได้เกิดภัยแล้งบริเวณพื้นที่โครงการทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ

- การกำหนดแนวปฏิบัติ หลังจากเกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินและได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับบริษัทที่จะมีการดำเนินการในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จากนั้นอาจารย์จากแผนกวิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการให้ความรู้ด้านวิชาการเกษตรมาประยุกต์ใช้ เช่น มีการแนะนำเกษตรกรในเรื่องการเตรียมดินที่ถูกวิธี แนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นก่อนเพื่อบำรุงดิน การคัดเลือกท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่มีคุณภาพ การแช่ท่อนพันธุ์เพื่อป้องกันโรคเพลี้ยแป้ง การใช้ปุ๋ยที่ถูกกับชนิดของดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การกำจัดวัชพืชด้วยการถางออกโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเน้นให้เกษตรกรทุกรายให้มีความเอาใจใส่ ดูแลการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังทุกขั้นตอน ทั้งนี้บริษัทมีการปฏิบัติโดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเสมอภาคไม่แยกเพศ ไม่ใช้แรงงานเด็ก

- การควบคุมดูแล บริษัทได้จัดให้มีการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นของการปลูกจนกระทั่งนำมันสำปะหลังไปขาย โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดทำประวัติการปลูกมันสำปะหลัง มีการเข้าตรวจเช็คทุกแปลงตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บผลผลิตอย่างใกล้ชิด มีการสื่อสารให้คำแนะนำต่อกันเป็นระยะๆ เช่น การดูแลและป้องกันโรคพืชที่จะเกิดขึ้น แมลงศัตรูพืชที่ควรระวัง เป็นต้น หากเกิดโรคก็จะแนะนำการใช้สารเคมีที่ถูกวิธีในอัตราที่เหมาะสม และไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกรจะได้รับความรู้ที่แตกต่างจากการเพาะปลูกโดยวิธีเดิมๆ ในแต่ละขั้นตอน เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบเดิมๆ ซึ่งเคยได้ผลผลิตเฉลี่ย 1 - 3 ตันต่อไร่มาเป็น 3 - 5 ตันต่อไร่ บางรายอาจได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 6 - 7 ตันต่อไร่ ทั้งนี้บริษัทมีการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม มีแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มีระบบงานที่ดี มีการติดตามผลงานที่มีประสิทธิภาพ

- ในด้านสิ่งแวดล้อม ได้แนะนำเกษตรกรให้ลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก และเมื่อเก็บผลผลิตแล้วจะไม่มีการเผาทำลายต้นมันสำปะหลัง แต่จะใช้วิธีไถกลบเพื่อย่อยสลายและใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ต่อไป นับว่ามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน

- ในด้านของพนักงาน บริษัทมีการสื่อสารและปฏิบัติต่อพนักงานโดยให้ได้รับความเป็นธรรมในการทำงาน ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน สิ่งที่พนักงานได้รับจากโครงการคือ พนักงานมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ดินทำกิน มีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับความเคารพนับถือจากเกษตรกรจากชุมชน ได้มีการปรับปรุงทักษะในการทำงานร่วมกับเกษตรกรเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรสามารถที่จะช่วยดูแลที่ดินแทนพนักงานได้

- ดัชนีที่เป็นตัวชี้วัด คือ จากการที่บริษัทจัดจำนวนพื้นที่เพาะปลูกให้ในจำนวนที่เหมาะสม เกษตรกรจะต้องมีการดำเนินการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 6 ตันต่อไร่ และหากผลผลิตไม่ได้ตามที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร บริษัทจะไม่อนุญาตให้เกษตรกรรายนั้นๆ เข้าร่วมโครงการในคราวต่อไป

นับตั้งแต่ปี 2555 ที่ได้เริ่มโครงการ ได้มีเกษตรกรเห็นประโยชน์ของโครงการและสนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้นและมีเกษตรกรที่สามารถสร้างผลผลิตได้ตั้งแต่ 4 ตันต่อไร่มีจำนวนเพิ่มขึ้นๆ จากร้อยละ 31.91 ของเกษตรกรทั้งหมดในปี 2555/2556 เป็นร้อยละ 67.11 ในปี 2556/2557 และ เป็นร้อยละ 78.87 ในปี 2557/2558 จากที่เคยผลิตได้ 1 - 3 ตันต่อไร่ในอดีต ทั้งๆที่ในปี 2557 และปี 2558 ได้ประสบภัยแล้งทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและได้รับผลผลิตรวมโดยเฉลี่ยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมามีดังนี้

ปี จำนวนเกษตรกร (ราย) พื้นที่จัดสรร (ไร่) *ผลผลิตเฉลี่ย (ตันต่อไร่)
2555 556 2,968 3.4
2556 582 2,955 4.2
2557 597 3,028 4.2
2558 631 3,381 4.5

    ผลที่เกษตรกรได้รับ คือ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเงินออมและมีการพัฒนาความเป็นอยู่ดีขึ้น เช่น การต่อเติมบ้าน ซื้อรถและเครื่องจักรเพื่อใช้ในการเกษตร บุตรหลานได้เข้าเรียนมีการศึกษาสูงขึ้น ลดการเป็นหนี้สิน จะเห็นได้ว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมโดยรวมด้วย

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการดำเนินธุรกิจที่ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจแต่อย่างใด

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

    กิจกรรม CSR after process ในปี 2558 ที่สำคัญคือ การส่งเสริมการพัฒนาพลังจิต บริษัทยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล ก่อตั้งโดยพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) และบริษัท ไอทาวเวอร์ จำกัด ในการเป็นสาขาที่ 8 สำหรับการสอนหลักสูตรครูสมาธิ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ดำเนินการสอนมาตั้งแต่ปี 2550 แบ่งเป็นปีละ 2 รุ่น ระยะเวลาเรียน 6 เดือนต่อรุ่น ผลที่ได้รับคือ ผู้มาเรียนจะสามารถปฏิบัติสมาธิด้วยความเข้าใจอย่างเป็นระบบ เป็นการพัฒนาพลังจิตอันมีผลต่อความสุขและความมีประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต เกิดผลดีต่อประชาคมของประเทศและของโลก และสามารถนำหลักการของสมาธิไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ จำนวนผู้เรียนสำเร็จตั้งแต่ปี 2550 จนถึงสิ้นปี 2558 รวม 18 รุ่น ประมาณกว่า 700 คน

การป้องกันและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

    บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ และระมัดระวังต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต่อสังคม และ ต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ในปี 2558 บริษัทได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและมีความมุ่งมั่นให้ทุกคนในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัดโดยไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบส่วนตน พวกพ้อง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชั่น ดังนี้

    การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง (Gifts and Hospitalities) บริษัทไม่มีนโยบายจะมอบหรือรับของขวัญรูปแบบใดๆกับผู้ทำธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย เว้นแต่การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองตามประเพณีนิยมอยู่ในเกณฑ์พอสมควรใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ทำธุรกิจโดยไม่หวังผลที่จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

    เงินสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับจากลูกค้า คู่ค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเหมาะสมแก่โอกาส โดยต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส มีหลักฐานเพื่อบันทึกบัญชีได้

    การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contributions) หมายถึง การให้หรือรับเงินบริจาคต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

    การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทำได้แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์ใด

    การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้เงิน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด หรือสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

    ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด โดยต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และการคัดเลือกคู่ค้าจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า มีการเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และคุณสมบัติคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

    กระบวนการบริหารงานบุคคล บริษัทจัดให้มีกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งมั่นต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยต้องเริ่มปฏิบัติตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลตอบแทน

    การต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ บริษัทจัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ให้คำปรึกษาและทำความเข้าใจกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากรในองค์กร และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่นและสอบทานการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ และทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนในการแจ้งเบาะแสถึงการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการคอร์รัปชั่นไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา โดยผ่านช่องทางการรับเรื่อง เช่น ทางเว็บไซด์ของบริษัท : www.eternalenergy.co.th ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการตรวจสอบ หรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 - 554 - 8014 (เลขานุการบริษัท) หรือ โทรสารหมายเลข 02 - 554 - 8001 หรือ ทางไปรษณีย์ เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

    โดยบริษัทให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต และจะแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่แจ้งเข้ามา โดยจะเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ

    หากกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานมิได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด ขณะเดียวกันบริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น
 


Copyright © 2009-2017 Eternal Energy Public Company Limited.