หน้าหลักห้องข่าวข้อมูลองค์กรข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อบริษัท
Eternal Energy

  ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น > นโยบายเงินปันผล

ข้อมูลการเงิน
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
นโยบายเงินปันผล
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
การกำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลหลักทรัพย์
บทวิเคราะห์
คำถามจากนักลงทุน
   
 

 รายงานประจำปี 2559.pdf
 รายงานประจำปี 2558.pdf
 Annual Report EE 2015.pdf
 รายงานประจำปี 2557.pdf
 รายงานประจำปี 2556.pdf
 รายงานประจำปี 2555.pdf
 รายงานประจำปี 2554.pdf
 Annual Report EE 2010.pdf
 รายงานประจำปี 2553.pdf
 Annule Report EE 2009.pdf
 รายงานประจำปี 2552.pdf

Email: นโยบายการจ่ายเงินปันผล

    นโยบายการจ่ายเงินปันผลคือไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาปัจจัยอื่นด้วย เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท หากบริษัทยังมียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ปัจจุบันบริษัทยังมิได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะต้องจ่ายให้แก่บริษัท


 


Copyright © 2009-2017 Eternal Energy Public Company Limited.