หน้าหลักห้องข่าวข้อมูลองค์กรข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อบริษัท
Eternal Energy


 รายงานประจำปี 2559.pdf
 รายงานประจำปี 2558.pdf
 Annual Report EE 2015.pdf
 รายงานประจำปี 2557.pdf
 รายงานประจำปี 2556.pdf
 รายงานประจำปี 2555.pdf
 รายงานประจำปี 2554.pdf
 Annual Report EE 2010.pdf
 รายงานประจำปี 2553.pdf
 Annule Report EE 2009.pdf
 รายงานประจำปี 2552.pdf

Email: 


ราคาวันนี้

+15/05/2560
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

+15/05/2560
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017 AND AUDITOR’S REPORT

+11/05/2560
วิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (2017 Annual General Meeting of Shareholders)

+09/05/2560
ประมวลภาพวันงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

+09/05/2560
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

+03/04/2560
แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 2559 (แบบ 56-1)

+06/03/2560
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

+06/03/2560
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND AUDITOR’S REPORT

+06/03/2560
วิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินประจาปี 255 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

+06/03/2560
MD&A for Financial Statement at the year ended December 31, 2016

+06/03/2560
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องกาหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 และ งดจ่ายเงินปันผล

+06/03/2560
Board of Directors Resolutions for the 2017 AGM and Dividend Omission


กิจกรรม สถานที่ วันและเวลา เอกสารประกอบ
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2560 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  26/04/2017  หนังสือเชิญประชุม 
Notice of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders At Kingthong Room - ASIA Hotel located on 296 Phayathai Road, Rajthevee, Bangkok  26/04/2017  Agenda 
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  25/04/2016  หนังสือเชิญประชุม 
Invitation to the 2016 Annual General Meeting of Shareholders At Grand Ballroom 1, Rama Gardens Hotel 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210  25/04/2016  Agenda 
Invitation to the 2015 Annual Gerneral Meeting of Shareholders At Grand Ballroom 1, Rama Gardens Hotel 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi Bangkok 10210  29/04/2015  Agenda 
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  29/04/2015  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Thai version) 
Invitation to the 1/2014 Extraordinary General Meeting of Shareholders  At Grand Ballroom 1, Rama Gardens Hotel 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi Bangkok 10210  28/11/2014  Agenda 
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  28/11/2014  หนังสือเชิญประชุม 
Invitation to the 2014 Annual Gerneral Meeting of Shareholders At Grand Ballroom 1, Rama Gardens Hotel 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi Bangkok 10210  29/04/2014  Agenda 
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (Thai version) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  29/04/2014  หนังสือเชิญประชุม 
Notice of the 2013 Annual Gerneral Meeting of Shareholders At Saphire Room - Arnoma Hotel located on 99 Ratchadamri Road, Patumwan, Bangkok  26/04/2013  Agenda 
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (Thai version) ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 23 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  26/04/2013  หนังสือเชิญประชุม 

 


Copyright © 2009-2017 Eternal Energy Public Company Limited.