หน้าหลักห้องข่าวข้อมูลองค์กรข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อบริษัท
Eternal Energy

  ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น > โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการเงิน
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
นโยบายเงินปันผล
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
การกำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลหลักทรัพย์
บทวิเคราะห์
คำถามจากนักลงทุน
   
 

 รายงานประจำปี 2559.pdf
 รายงานประจำปี 2558.pdf
 Annual Report EE 2015.pdf
 รายงานประจำปี 2557.pdf
 รายงานประจำปี 2556.pdf
 รายงานประจำปี 2555.pdf
 รายงานประจำปี 2554.pdf
 Annual Report EE 2010.pdf
 รายงานประจำปี 2553.pdf
 Annule Report EE 2009.pdf
 รายงานประจำปี 2552.pdf

Email: โครงสร้างผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

      บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,780 ล้านบาท เรียกชำระแล้วจำนวน 2,780 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,780 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น

      กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559 จากข้อมูลบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด โดยนับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

รายชื่อ

จำนวนหุ้น

สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ

1 บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด

636,099,800

22.88

2

นายวรเจตน์ อินทามระ

600,000,000

21.58

3

กลุ่มครอบครัว นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
นายศิริธัช โรจนพฤกษ์
นางสาวขวัญศิรินทร์ โรจนพฤกษ์
นางสาวฐิติพร โรจนพฤกษ์

428,818,100
428,818,100
100,000
30,000

15.42
15.42
0
0

4

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร 170,000,000 6.12

5

นางพิรดา อินทามระ

68,785,800

2.47

6

นายชุน เฉิน

42,500,000

1.53

7

นายสุรชัย สุขศรีวงศ์

31,501,000

1.13

8

นายสมชัย กมลรัตนพิบูล

30,000,000

1.08

9

นางขันทอง อุดมมหันติสุข

28,500,000

1.03

10

นายสมโภชน์ อาหุนัย

26,000,100

0.94

 

รวม

2,062,204,800

74.18

 

ผู้ถือหุ้นอื่น

717,795,200

25.82

 

รวมทั้งสิ้น

2,780,000,000

100


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด คือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แต่ไม่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท

บริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท ประกอบธุรกิจโทรคมนาคม มีรายชื่อผู้ถือหุ้น สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 มกราคม 2559 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดังต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ
1.นายสันติ ภิรมย์ภักดี 1,750,00017.50
2.น.ส. จุติพร สุขศรีวงศ์ 1,444,90014.45
3.นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ 1,017,50010.18
4.นางสุพิน โรจนพฤกษ์ 931,2509.31
5.ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล 833,7508.34
6.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 625,0006.25
7.นายกัลป์ อดิเรกสาร 437,5004.37
8.น.ส. จันทรรัตน์ อดิเรกสาร 437,5004.37
9.นางจิราพรรณ ศรีนนท์ 417,6004.18
10.ม.ร.ว. สำอางวรรณ ล่ำซำ 210,0002.10
รวม 8,105,00081.05
11.ผู้ถือหุ้นอื่น 1,895,00018.95
รวมทั้งสิ้น 10,000,000100

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

รายนาม จำนวนหุ้น
1 ม.ค. 58 เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ระหว่างปี ของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 30 ธ.ค. 58
1. ศ.(กิตติคุณ) ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  -   -   -   - 
2. นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ 598,688,100 (170,000,000)  -  428,688,100
3. นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์  -   -   -   - 
4. นายนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์  -   -   -   - 
5. ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์  -   -   -   - 
6. ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์  -   -   -   - 
7. นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ 31,501,000  -   -  31,501,000
8. นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์  -   -   -   - 
9. นายวรเจตน์ อินทามระ 600,000,000  -   -  600,000,000
10. ศ.สำเรียง เมฆเกรียงไกร  -   -   -   - 
 รวม 1,230,189,100 (170,000,000)  -  1,060,189,100

การถือหุ้นของคณะกรรมการ

      กรรมการบริษัท 3 ราย คือ นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ และ นายวรเจตน์ อินทามระ ถือหุ้นบริษัทรวมกันจำนวน 1,060,189,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.14 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

การกระจายการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

      ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559 สัดส่วนการกระจายการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัท ตามการคำนวณของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ ร้อยละ 32.86

การออกหลักทรัพย์อื่น

      - ไม่มี - 


Copyright © 2009-2017 Eternal Energy Public Company Limited.