หน้าหลักห้องข่าวข้อมูลองค์กรข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อบริษัท
Eternal Energy

  ข้อมูลสำหรับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการเงิน
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
นโยบายเงินปันผล
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
การกำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลหลักทรัพย์
บทวิเคราะห์
คำถามจากนักลงทุน
   
 

 รายงานประจำปี 2559.pdf
 รายงานประจำปี 2558.pdf
 Annual Report EE 2015.pdf
 รายงานประจำปี 2557.pdf
 รายงานประจำปี 2556.pdf
 รายงานประจำปี 2555.pdf
 รายงานประจำปี 2554.pdf
 Annual Report EE 2010.pdf
 รายงานประจำปี 2553.pdf
 Annule Report EE 2009.pdf
 รายงานประจำปี 2552.pdf

Email: 


Meeting


 


Copyright © 2009-2017 Eternal Energy Public Company Limited.